Takeaway.com Regulamin kampanii Fotokonkurs Pyszne.pl

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie podczas kampanii Fotokonkurs Pyszne.pl("Kampania") zorganizowanej przez  Takeaway.com Central Core B.V., która odbędzie się od 4-05-2021 do 9-05-2021. Partnerskie restauracje mogą wziąć udział w akcji wysyłając kreatywne zdjęcie, na którym będzie znajdować się pomarańczowy produkt z brandingiem Pyszne.pl oraz coś związanego z piłką nożną. Najbardziej oryginalne zdjęcia zostaną nagrodzone biletami na EURO 2020 (bilety przyznawane są w parach po 2 sztuki).

Ogólne

  1. Kampania jest organizowana przez Takeaway.com Central Core B.V. prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem holenderskim i jest zarejestrowana na Oosterdoksstraat 90 10 11 DK Amsterdam, Holandia i działa w imieniu każdego podmiotu prawnego lub osoby kontrolującej lub kontrolowane są przez lub pod wspólną kontrolą, beżpośrednio lub też pośrednio, poprzez Takeaway.com Group B.V. (następnie nazwana "Takeaway.com")
  2. Biorąc udział w niniejszej Kampanii, użytkownik zostanie automatycznie nazwany "Uczestnikiem", jednocześnie akceptuje powyższy regulamin.
  3. Kampania rozpoczyna się 4-05-2021, a planowany koniec jest przewidziany jest na 9-05-2021. 
  4. Uczestnicy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, zostaną wykluczeni z udziału w Kampanii.

Kampania

5. Kampania jest promowana na getfeedback.com. Kampania jest prowadzona w Holandii, Niemczech, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Francji, Rumunii, Bułgarii i Portugalii.

6. Aby móc wziąć udział w kampanii, uczestnik:
a) Zgadza się na warunki, że zdjęcie przesłane przez restauracje, może być wykorzystane do celów komercyjnych Takeaway.com i UEFA.

b) Musi wysłać kreatywne zdjęcie zawierające:

  • pomarańczowy produkt z logo Pyszne.pl
  • Element lub motyw związany z piłką nożną

7. Uczestnik, który spełnił warunki [a i b] artykułu 6 może ma szansę wygrać jedną z nagród. Zwycięzca jest wybierany na podstawie oryginalności i trafności przesłanego zdjęcia.

8. Uczestnik może uczestniczyć w kampanii maksymalnie raz. Uczestnicy, którzy uczestniczą częściej, zostaną wykluczeni z Kampanii i nie będą już uprawnieni do nagrody.

9. Firma Takeaway.com nie ponosi żadnych kosztów komunikacji za udział w Kampanii.

10. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub przedłużenia Kampanii w dowolnym czasie i może to zrobić według własnego uznania.

Uczestnicy

11. Każdy może wziąć udział w Kampanii za wyjątkiem (członków rodziny) pracowników Takeaway.com, firm należących do grupy Takeaway.com lub stron trzecich zaangażowanych przez Takeaway.com do realizacji tej Kampanii.

12. Aby wziąć udział w kampanii, wymagany jest minimalny wiek 18 lat. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą mieć pozwolenie od swoich rodziców lub opiekunów na udział w Kampanii. Firma Takeaway.com nie jest  jednak zweryfikować, czy uczestnik ukończył 18 lat. Zaleceniem jest, aby rodzice brali udział w działaniach internetowych swoich dzieci.

13. Takeaway.com zastrzega sobie prawo odmówić udziału lub wykluczyć Uczestników według własnego uznania, bez podania przyczyny i bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Uczestnika.

14. Fotografie muszą być oryginalnym dziełem Uczestnika, który je zgłasza. Uczestnicy potwierdzają, że posiadają wszelkie prawa (w tym, ale nie tylko, prawa autorskie) do wszystkich przesłanych zdjęć.  

Nagroda

15. Nagrody do wygrania to: bilety na mecz UEFA EURO 2020 + pakiety podróżne.
a) Dla zwycięzców w Polsce: 6 biletów na mecz ćwierćfinałowy w Rosji; w tym podróż do i z miasta gospodarza oraz zakwaterowanieo wartości jeden tysiąc trzysta dwadzieścia pięć euro (1325 euro); 2 bilety na mecz półfinałowy w Anglii;  w tym podróż do i z miasta gospodarza oraz zakwaterowanieo wartości jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć euro (1695 Euro); 2 bilety na mecz finałowy w Anglii;  w tym podróż do i z miasta gospodarza oraz zakwaterowanieo wartości dwa tysiące czterdzieści pięć euro (2045 euro); 6 biletów na mecz Polska-Słowacja w Rosji w tym podróż do i z miasta gospodarza oraz zakwaterowanieo wartości jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt pięć euro (1285 euro); 4 bilety na mecz Polska-Hiszpania w Hiszpanii w tym podróż do i z miasta gospodarza oraz zakwaterowanieo wartości jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt pięć euro (1285 euro); 4 bilety na mecz Polska-Szwecja w Rosji w tym podróż do i z miasta gospodarza oraz zakwaterowanieo wartości jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt pięć euro (1285 euro)

16. Przystępując do Kampanii, Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że liczba biletów dostępnych w ramach Kampanii jest uzależniona od liczby biletów przyznanych Takeaway przez UEFA. Takeaway może, według własnego uznania, jednostronnie zmienić liczbę biletów na UEFA EURO 2020, które zostaną przyznane w ramach Kampanii lub w związku z nią, jeśli UEFA zdecyduje się zmienić liczbę biletów, które zostaną przyznane. Takeaway nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody wynikające z lub związane z taką zmianą.

17. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę lub inne usługi. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody i/lub braku możliwości wypłacenia nagrody, nagroda pozostaje własnością Takeaway.com.

18. Takeaway.com może zmienić nagrodę w porozumieniu i tylko za zgodą zwycięzcy danej nagrody.

19. Nagrody są osobiste i nie można ich przekazywać osobom trzecim. 

Wybór i ogłoszenie wyników

20.  Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury na podstawie oryginalności, wykonania zdjęcia oraz spełnienia warunków określonych w punkcie 6.b. Wybór nastąpi w terminie od 10-05-2021 do 12-05-2021.

21. Do zwycięzców Kampanii najpóźniej w dniu 16-05-2021 r. zadzwoni Account Manager z firmy Takeaway.com. Po tym telefonie poprosi zwycięzcę o podanie w formularzu swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. 

22. Zwycięzca, który wygrał bilety na mecz UEFA EURO2020, zostanie poproszony o podanie dodatkowych szczegółów i pewnych zapewnień poprzez wypełnienie formularza. Jeśli zwycięzca (w tym w imieniu osoby towarzyszącej) (i) nie udzieli odpowiedzi; (ii) nie wypełni formularza całkowicie i prawidłowo; (iii) nie wyrazi zgody na Warunki UEFA EURO 2020 i związane z nimi dokumenty (iv) wskaże w formularzu, że nie jest w stanie uczestniczyć w odpowiednim meczu; (v) wskaże w formularzu, że nie posiada ważnego paszportu; lub (vi) wskaże, że fizycznie nie jest w stanie odbyć podróży, wówczas nagroda przepadnie lub zostanie przekazana innemu Uczestnikowi. 

23. Zwycięzcy Kampanii gwarantują, że dane osobowe przekazane firmie Takeaway.com są poprawne, prawdziwe i kompletne.

24. Takeaway.com nie może być kontaktowane w celu uzyskania informacji o zwycięzcach.

25. Zwycięzca udziela firmie Takeaway.com nieodwołalnego, nieograniczonego prawa do wykorzystania zdjęcia zgłoszonego w Kampanii w celach marketingowych.

Polityka Prywatności

26. Oświadczenie o ochronie prywatności Takeaway.com link oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych mają zastosowanie do danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika w związku z niniejszą Kampanią.

.

27. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika na Takeaway.com w związku z Kampania są wykorzystywane do informowania Uczestnika o Kampanii oraz do informowania Uczestnika, czy on / ona wygrał nagrodę. Te dane zostaną usunięte po trzech miesiącach.

Wierzytelność

28. Każdy uczestnik zabezpieczy firmę Takeaway.com przed wszelkimi roszczeniami, w których zarzuca się, że przesłane zdjęcie narusza prawa osób trzecich, w tym bez ograniczeń prawa własności intelektualnej. 

29. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Kampanii odbywa się na własne ryzyko.

30. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia mienia i / lub osób wynikające z korzystania z nagrody.

31. Takeaway.com nie gwarantuje jakości nagród dostarczanych przez strony trzecie.

32. Wszelka odpowiedzialność firmy Takeaway.com związana z wykorzystaniem i/lub ważnością biletów na UEFA EURO 2020, zakwaterowaniem i/lub organizacją podróży jest wyraźnie wykluczona. Po przyznaniu biletów zwycięzcy, wszelkie dalsze korzystanie z nich będzie regulowane wyłącznie przez warunki stosowane przez UEFA, które można znaleźć tutaj. W żadnym wypadku Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody wynikające z lub związane z przełożeniem, odwołaniem, rezygnacją, zmianą miejsca, zmniejszeniem pojemności stadionu lub rozegraniem za zamkniętymi drzwiami meczu UEFA EURO 2020 lub niemożnością uczestniczenia w takim meczu.

33. Jeśli konkurs zostanie zakończony, zmodyfikowany lub zawieszony z jakiejkolwiek przyczyny, Takeaway.com jak i strony trzecie zaangażowane przez Takeaway.com, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Uczestników i Uczestników nie są uprawnieni do odszkodowania.

Inne

34. Niniejsze warunki dotyczące kampanii można znaleźć i pobrać na sklep.pyszne.pl

35. Niniejsze warunki kampanii nie zostaną zmienione przez Takeaway.com w okresie trwania Kampanii.

36. Do niniejszego Regulaminu stosuje się holenderskie prawo. Wszelkie spory wynikające z tej kampanii lub niniejszych warunków zostaną przekazane do właściwego sądu w Amsterdamie (Holandia).

37. Podatek od hazardu związany z tą Kampanią, który musi zostać potrącony z nagrody, zostanie wystawiony na rachunek Takeaway.com.

38. Wszelkie podatki (lub inne podatki związane z grami hazardowymi) należne w związku z tą Kampanią muszą zostać pokryte przez Zwycięzcę

39. Jeśli uczestnik wygra  nagrodę, zawsze należy skonsultować się ze swoimi doradcami podatkowymi. wygrane nagrody muszą zostać zgłoszone organom podatkowym jako zysk.

40. W przypadku reklamacji dotyczących Kampanii należy skontaktować się z obsługą klienta Pyszne.pl.

Pyszne.pl

ul. Rybacka 9

53-656 Wrocław

Polska

Tel.: 71 707 14 11

Fax: 71 723 75 36

kontakt@pyszne.pl