JET Regulamin kampanii Kupony dla Klientów - EURO

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie podczas kampanii Kupony dla Klientów - EURO ("Kampania") zorganizowanej przez Takeaway.com Central Core B.V., która odbędzie się od 14-06-2021 do 14-07-2021 w sklepie partnerskim. Restauracje mogą wziąć udział w tej kampanii zamawiając powyżej określonego progu w sklepie partnerskim. Gdy restauracje złożą zamówienie powyżej tego progu i zgłoszą chęć udziału w kampanii, otrzymają bony konsumenckie o wartości tego progu. W kampanii mogą brać udział tylko zarejestrowane restauracje partnerskie.

Ogólne

1. Kampania jest organizowana przez Takeaway.com Central Core B.V. prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem holenderskim i jest zarejestrowana na Oosterdoksstraat 90 10 11 DK Amsterdam, Holandia i działa w imieniu każdego podmiotu prawnego lub osoby kontrolującej lub kontrolowane są przez lub pod wspólną kontrolą, beżpośrednio lub też pośrednio, poprzez Takeaway.com Group B.V. (następnie nazwana "Takeaway.com")

2. Biorąc udział w Kampanii Ty, zwany dalej również "Uczestnikiem", oświadczasz, że zgadzasz się z niniejszym regulaminem.

3. Promocja rozpoczyna się 14-06-2021 i kończy się 14-07-2021.

4. Uczestnicy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, zostaną wykluczeni z udziału w Kampanii.

Kampania

5. Kampania jest promowana na sklep.pyszne.pl

6. Aby móc wziąć udział w kampanii, uczestnik musi:

a. Złożyć zamówienie powyżej 200 zł w sklepie partnerskim.

b. Wyrazić zgodę na warunki tej kampanii i zadeklarować chęć otrzymywania kuponów dla Klientów poprzez opt-in w kasie sklepu partnerskiego.

7. Uczestnik, który spełnił warunki a i b z artykułu 6 otrzyma 40 kuponów dla Klientów restauracji (każdy o wartości 15 zł).

8. Uczestnicy mogą wziąć udział w Kampanii wielokrotnie

9. JET zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub przedłużenia Kampanii w dowolnym czasie i może to zrobić według własnego uznania.

Uczestnicy

10. Każdy może wziąć udział w Kampanii za wyjątkiem (członków rodziny) pracowników Takeaway.com, firm należących do grupy Takeaway.com lub stron trzecich zaangażowanych przez Takeaway.com do realizacji tej Kampanii.

11. Aby wziąć udział w kampanii, wymagany jest minimalny wiek 18 lat. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą mieć pozwolenie od swoich rodziców lub opiekunów na udział w Kampanii. Firma Takeaway.com nie jest jednak zweryfikować, czy uczestnik ukończył 18 lat. Zaleceniem jest, aby rodzice brali udział w działaniach internetowych swoich dzieci.

12. JET zastrzega sobie prawo odmówić udziału lub wykluczyć Uczestników według własnego uznania, bez podania przyczyny i bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Uczestnika.

Kupony dla Klientów

13. Uczestnik, który spełnił warunki a i b z art. 6, otrzyma kupony dla klientów o wartości 600 zł. Wartość jednego kuponu wynosi 15 zł

14. Kupony zostaną wysłane do uczestników drogą pocztową i nie później niż dwa tygodnie po spełnieniu przez uczestnika warunków na stronie (sklep.pyszne.pl).

15. Kupony dla Klientów nie mogą być wymienione na pieniądze, towary lub usługi. W przypadku odmowy przyjęcia bonów konsumenckich, nagroda pozostaje własnością firmy JET.

16. Kupony dla Klientów są spersonalizowane i dlatego mogą być wykorzystane tylko w restauracji uczestnika. Bony konsumenckie nie są zbywalne.

17. Kupony będą ważne do 1-12-2021 roku. Nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne kupony i nie mogą być łączone z innymi kuponami jakiegokolwiek rodzaju. Przy realizacji bonu obowiązują ogólne warunki handlowe JET oraz warunki podane na samym bonie.

18. Kupony nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani za ich pośrednictwem, a uczestnikom nie wolno rozdawać więcej niż jeden każdemu klientowi. Firma JET zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z kuponów, jeśli wykryje jakiekolwiek oznaki powyższego, oszustwa lub nadużycia, w którym to przypadku firma JET może obciążyć użytkownika całkowitą wartością bonów na kolejnej miesięcznej fakturze.

19. JET może w dowolnym momencie odmówić zaoferowania kuponów w przypadku wielokrotnego anulowania zamówienia w trakcie lub po dacie zakończenia kampanii.

Polityka Prywatności

20. Oświadczenie o ochronie prywatności JET https://sklep.pyszne.pl/pl/content/polityka-prywatnosci oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych mają zastosowanie do danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika w związku z niniejszą Kampanią.

21. Dane osobowe udostępnione JET przez Uczestnika w związku z Kampanią są wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o Kampanii oraz w celu informowania Uczestnika o wygranej. Dane te zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy.

Wierzytelność

22. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Kampanii odbywa się na własne ryzyko.

23. JET nie gwarantuje jakości produktów dostarczanych przez osoby trzecie.

24. Jeśli Promocja zostanie zakończona, zmieniona lub zawieszona z jakiegokolwiek powodu, JET i osoby trzecie zaangażowane przez JET nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Uczestników, a Uczestnicy nie są uprawnieni do odszkodowania.

Inne

25. Niniejsze warunki dotyczące kampanii można znaleźć i pobrać na sklep.pyszne.pl

26. Niniejsze warunki kampanii nie zostaną zmienione przez JET w okresie trwania Kampanii.

27. Do niniejszego Regulaminu stosuje się holenderskie prawo. Wszelkie spory wynikające z tej kampanii lub niniejszych warunków zostaną przekazane do właściwego sądu w Amsterdamie (Holandia).

28. Wszelkie podatki (lub inne podatki od hazardu) należne w związku z tą Kampanią są na rachunek restauracji.

29. W przypadku reklamacji dotyczących Kampanii należy skontaktować się z obsługą klienta Pyszne.pl.

Kontakt:

Pyszne.pl

ul. Rybacka 9

53-656 Wrocław

Polska

Tel.: 71 707 14 11

Fax: 71 723 75 36

kontakt@pyszne.pl