Warunki ogólne

Na platformie Marketplace Pyszne.pl mogą Państwo zamówić towary i Produkty do swojej restauracji. Poniższe Warunki ogólne określają warunki, zasady i obowiązki związane z zamawianiem Produktów Pyszne.pl przez platformę Marketplace.

1. Definicje

W niniejszych Warunkach ogólnych stosuje się następujące definicje:

Warunki ogólne - niniejsze warunki ogólne;

Inni sprzedawcy – osoby trzecie inne niż Nasza firma, oferujące Produkty przez platformę Marketplace;

Pan/Pani/Państwo - właściciel lub przedstawiciel restauracji powiązanej z Pyszne.pl, zarejestrowanej w rejestrze handlowym holenderskiej Izby Handlowej (lub w belgijskim rejestrze handlowym), z którym zawieramy Umowę lub któremu składamy ofertę;

Umowa - uzgodnione zamówienie produktów od Pyszne.pl, złożone przez Państwa za pośrednictwem platformy Marketplace;

Produkty – produkty i usługi oferowane przez Nas lub Innych sprzedawców za pośrednictwem platformy Marketplace;

Produkty od Pyszne.pl- produkty oferowane przez Nas za pośrednictwem platformy Marketplace;

Produkty od Innych sprzedawców – produkty oferowane przez Innych sprzedawców za pośrednictwem platformy Marketplace;

Marketplace - środowisko, w którym Nasza firma oraz Inni sprzedawcy oferują Państwu produkty;

Pyszne.pl/ My / Nas/ Nasza firma - Jesteśmy serwisem Sto2 sp. z o.o., w Polsce znanym jako Pyszne.pl.

2. Dane spółki

Jesteśmy serwisem Sto2 sp. z o.o., w Polsce znanym jako Pyszne.pl.

Nasza siedziba znajduje się w Ul.Rybacka 9, 53 – 656 Wroclaw

Nasza strona internetowa: www.pyszne.pl

Adres dla właściciela restauracji: restauracja.pyszne.pl

Nasza infolinia jest czynna 7 dni w tygodniu pod numerem 71 707 14 11

Poniedziałek-niedziela od 10:00 do 23:00, bądź mailowo pod adresem biuro@pyszne.pl

Znajdziesz nas w mediach społecznościowych

www.facebook.com/pysznepl

www.twitter.com/pysznepl

www.pyszne.pl/blog

Sprawy urzędowe

KRS:0000344195

REGON: 021024978

NIP: 6152007726

3. Obowiązywanie niniejszych warunków

Niniejsze Warunki ogólne dotyczą zamawiania i nabywania, poszczególnych ofert, ofert cenowych oraz Umowy odnoszących się do zakupu Produktów od Pyszne.pl przez platformę Marketplace, o ile warunki te nie zostaną wyraźnie uchylone przez strony na piśmie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków ogólnych. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego zmieniania niniejszych Warunków ogólnych. Najbardziej aktualną wersję Warunków ogólnych można znaleźć na platformie Marketplace. Złożenie zamówienia po dokonanej aktualizacji Warunków ogólnych jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanej wersji Warunków ogólnych. Należy zapoznać się z ich treścią przed złożeniem zamówienia, aby mieć świadomość, czego można od Nas oczekiwać.

Wyraźnie wyklucza się obowiązywanie wszelkich innych warunków dotyczących Państwa produktu. Nawet w przypadku, gdy Produkty od Pyszne.pl są objęte odrębnymi warunkami, obowiązują niniejsze Warunki ogólne.

Uwaga: niniejsze Warunki ogólne nie mają zastosowania do zamówień na Produkty od Innych sprzedawców, złożonych za pośrednictwem Naszej platformy Marketplace. Należy zapoznać się z dokumentem „Warunki ogólne: zakupy od Innych sprzedawców“.

4. Oferta

Nasze oferty przedstawione na platformie Marketplace nie powodują powstania żadnych zobowiązań. Naszym celem jest przedstawienie wszelkich potrzebnych Państwu informacji, które umożliwią dokładne zapoznanie się z daną ofertą, aby obydwie strony miały pełną świadomość tego, jakie prawa i obowiązki wiążą się z daną ofertą. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oczywiste błędy lub pomyłki Innych sprzedawców w ich ofercie lub na platformie Marketplace.

Uwaga: Oferujemy Panu/Pani platformę Marketplace wyłącznie jako właścicielowi lub przedstawicielowi restauracji powiązanej z Pyszne.pl. Wszystkie produkty są sprzedawane wyłącznie w małych ilościach, do Państwa własnego użytku jako właściciela restauracji, i jednoznacznie zaznacza się, że nie są przeznaczone do innych celów, takich jak m.in. dalsza dystrybucja czy (od)sprzedaż.

W razie zaistnienia podejrzenia, że platforma Marketplace jest przez Państwa wykorzystywana do celów innych niż do własnego użytku, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naszej współpracy z Państwem i do nałożenia kary, stanowiącej równowartość różnicy między ceną zakupu na platformie Marketplace a ceną naliczoną lub żądaną w procesie dystrybucji lub (od)sprzedaży. Przez redystrybucję lub (od)sprzedaż rozumiemy co najmniej, choć nie wyłącznie, dowolną formę odpłatnego obrotu Produktami zakupionymi na platformie Marketplace. Kary należy uregulować w terminie 7 dni.

5. Umowa

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez Państwa oferty oraz spełnienia przedstawionych w niej warunków. Każda Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym wystarczającej dostępności określonych Produktów.

Przyjęcie oferty potwierdzimy w wiadomości e-mail, która będzie także zawierała informacje i dane potrzebne do Państwa zamówienia. Status oraz wszelkie szczegóły dotyczące zamówień złożonych na Naszej platformie Marketplace można sprawdzić w zakładce „Moje konto“.

Przysługuje Nam prawo do zasięgnięcia informacji i/lub sprawdzenia, czy są Państwo w stanie spełnić bieżące i przyszłe zobowiązania płatnicze oraz czy nie naruszają Państwo niniejszych Warunków ogólnych. Jeśli z dowolnej przyczyny podejrzewamy, że ma lub może mieć to miejsce, mamy prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub anulować je, lub dołączyć do niego warunki szczególne.

W przypadku naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków ogólnych lub innych obowiązujących warunków (w tym Warunków ogólnych dla Restauracji) przysługuje Nam prawo do natychmiastowego zakończenia naszej współpracy z Państwem bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość obowiązujących kar, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń przysługujących na mocy przepisów ogólnych prawa cywilnego.

6. Cena

Na platformie Marketplace jasno podano ceny Produktów oraz wyraźnie określono promocje i rabaty. Do każdej ceny należy doliczyć podatek VAT, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. W przypadku konieczności pokrycia przez Państwa kosztów dostawy lub kosztów manipulacyjnych, wyraźnie poinformujemy o tym, zanim potwierdzą Państwo swoje zamówienie.

7. Wykonanie obowiązków i gwarancje

Zapewniamy, że Produkty od Pyszne.pl są w rozsądnym zakresie zgodne ze specyfikacjami Produktów podanymi na platformie Marketplace. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić cechy Produktów od Pyszne.pl, takie jak materiały czy kolory.

Uwaga: Nie zapewniamy żadnych gwarancji z tytułu wad Produktów od Pyszne.pl, powstałych w wyniku ich zwykłego zużycia ani gwarancji z tytułu szkód wynikających z niezależnych od nas okoliczności, takich jak warunki pogodowe lub szkody powstałe podczas przez transportu realizowanego przez Państwa we własnym zakresie. Nie zapewniamy żadnych gwarancji w przypadku korzystania z Produktów w sposób nieprawidłowy lub bez zachowania należytej ostrożności.

8. Nie są Państwo zadowoleni z usług?

Prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą obsługą klienta. Z chwilą otrzymania Produktów od Pyszne.pl należy sprawdzić, czy nie mają one żadnych wad oraz czy ich jakość i/lub ilość odpowiadają ustaleniom.

W stosownych przypadkach mamy prawo sprawdzić, czy przysługuje Państwu zamienny Produkt od Pyszne.pl lub czy otrzymają Państwo zwrot całości lub części ceny zakupu. Jeśli w wyniku korzystania z Produktu od Pyszne.pl nosi on ślady używania, nie przysługuje Państwu prawo do uzyskania zwrotu ceny zakupu. Należy również zadbać o to, aby Produkt od Pyszne.pl został zwrócony wraz z wszystkimi dołączonymi do niego dodatkowymi elementami oraz − o ile jest to w rozsądnym zakresie możliwe − w oryginalnym opakowaniu, a także należy przestrzegać wszelkich poleceń działu obsługi klienta.

9. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie obowiązuje w stosunku do zamówień składanych przez Naszą platformę Marketplace, ponieważ nie zaliczają się one do kategorii zakupów konsumenckich. W żadnym przypadku nie ma możliwości zwrotu następujących produktów:

Produkty oznaczone jako „wyprzedaż“ na platformie Marketplace;

Produkty spersonalizowane;

materiały podlegające zużyciu, takie jak serwetki, torebki czy pudełka na pizzę, w przypadku których opakowanie zostało otwarte;

wykorzystane lub zrealizowane vouchery lub kupony;

Produkty od Innych sprzedawców, oferowane przez Innych sprzedawców za pośrednictwem platformy Marketplace;

10. Dostawa i wykonanie obowiązków

Przyjmujemy i realizujemy zamówienia z należytą starannością. Zamówienia są dostarczane na podany Nam przez Państwa adres, dlatego przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić adres. Na naszej platformie Marketplace podajemy orientacyjny termin dostawy każdego Produktu. Należy pamiętać, że jest to tylko termin orientacyjny i nie wynikają z niego dla Państwa żadne prawa. Zamówienia są zwykle przekazywane dostawcy w terminie dwóch dni roboczych. Spersonalizowane Produkty od Pyszne.pl są zwykle przekazywane dostawcy w terminie pięciu dni roboczych. Może nastąpić opóźnienie w realizacji zamówień spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami. Jeśli po upływie 10 dni roboczych nie otrzymali Państwo kodu do śledzenia zamówienia, należy skontaktować się z obsługą klienta, aby sprawdzić status swojego zamówienia.

Nasza firma ponosi ryzyko związane z uszkodzeniem i/lub utratą Produktów od Pyszne.pl do momentu, gdy potwierdzą Państwo ich odbiór lub ich odbiór zostanie potwierdzony w Państwa imieniu.

11. Płatność

Płatności za Produkty od Pyszne.pl będą, po Naszym Zatwierdzeniu, ujmowane na fakturze zbiorczej dostarczanej przez Nas Państwu w trybie cotygodniowym. W przypadku otrzymania od Nas kredytu z tytułu płatności online z innych platform na platformie Pyszne.pl, koszt Państwa zamówienia lub zakupu zostanie potrącony z takiego kredytu. W przypadku płatności z odroczonym terminem stosuje się standardowe Warunki ogólne dla Restauracji.

12. Procedura składania reklamacji

Produkty od Pyszne.pl lub obsługa zamówienia nie spełniły Państwa oczekiwań? Dołożymy starań, aby Państwa reklamacja została rozpatrzona z uwzględnieniem interesów klienta. Należy skontaktować się z Nami i jak najdokładniej opisać problem, abyśmy mogli niezwłocznie udzielić pomocy. Pomożemy Państwu od razu lub poinformujemy, kiedy się z Państwem skontaktujemy. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

13. Odpowiedzialność

Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie w rozumieniu niniejszych Warunków ogólnych. Na szkody bezpośrednie składają się wyłącznie racjonalne koszty poniesione przez Państwa w celu:

określenia przyczyny i zakresu szkody,

zapewnienia, że nieprawidłowe świadczenie przez Nas usług jest objęte zakresem naszej odpowiedzialności, jaki określono w Umowie, oraz

wyeliminowania lub ograniczenia szkód bezpośrednich, o których mowa w niniejszych Warunkach ogólnych.

Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkód bezpośrednich przypadająca na jedno zdarzenie (gdzie powiązana ze sobą sekwencja zdarzeń liczy się jako jedno zdarzenie) jest ograniczona do zafakturowanej kwoty faktycznie zapłaconej przez Państwa na rzecz Naszej firmy z tytułu Produktów zamówionych przez platformę Marketplace w miesiącu, w którym wystąpiła szkoda (wraz z poniesionymi kosztami dostawy).

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przyjęciem niepoprawnych i/lub niepełnych danych dostarczonych przez Państwa lub w Państwa imieniu.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli szkody wiążą się z celowym działaniem lub rażącym zaniedbaniem ze strony Naszej firmy lub Naszej kadry zarządzającej.

Zabezpieczają nas Państwo przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie, które doznały szkód w związku z wykonaniem Umowy, gdzie odpowiedzialność za przyczyny tych szkód ponosi osoba inna niż Nasza firma.

Wyraźnie wyłącza się odpowiedzialność za szkody pośrednie, takie jak utrata zysków, szkody wynikowe, poniesione straty, utrata oszczędności oraz szkody związane z przerwami w działalności.

14. Nieważność postanowień

Jeśli dowolne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach ogólnych zostanie uznane przez sąd lub organ prawodawczy za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia zawarte w Warunkach ogólnych pozostaną w pełni obowiązujące.

15. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki logo, opisy produktów, zdjęcia, ilustracje i inne wzory na platformie Marketplace stanowią własność spółki Takeaway.com Central Core B.V. lub jej licencjodawców. Korzystanie z platformy Marketplace lub zawartych na niej treści, w tym kopiowanie lub zapisywanie całości lub części takich treści, do celów innych niż na własny, niekomercyjny użytek bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Naszej firmy jest zabronione.

16. Prywatność

Ostrożnie obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

17. Prawo właściwe

Relacja prawna między Takeaway.com a Restauracją podlega prawu polskiemu. Spory wynikające z tej relacji prawnej lub związane z nią będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Wrocławiu

Data ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków ogólnych: 15 czerwca 2020 r.